1
Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) Αθλητικού
Σωματείου Γαλάτσι Πετάνκ Κλαμπ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Εσωτερικός Κανονισμός (Ε.Κ.) κωδικοποιεί και αποσαφηνίζει σε πρακτικό επίπεδο
κανόνες που εναρμονίζονται με όσα σε επίπεδο αρχών και θέσεων έχουν διατυπωθεί
στο Καταστατικό.
Σκοποί του Ε.Κ. είναι :
η θεσμοθέτηση της εύρυθμης λειτουργίας του Σωματείου με στόχο πάντοτε την
επιτυχημένη παρουσία του στο αθλητικό στερέωμα της χώρας μας.
η απόκτηση αυτοπειθαρχίας όλων των ατόμων που απαρτίζουν το έμψυχο υλικό
του Σωματείου μας (Διοικητικού Συμβουλίου, Μελών, Προπονητών και Αθλητών)
η προάσπιση της άρτιας εμφάνισης και της σωστής συμπεριφοράς των αθλητών σε
όλες τις δραστηριότητές τους, εντός και εκτός του Σωματείου.
η δέσμευση των αθλητών στο «ευ αγωνίζεσθαι» και η δόμηση ορθής αθλητικής
συνείδησης.
Ο Ε.Κ. ρυθμίζει τις σχέσεις του Σωματείου με τους προπονητές, τους αθλητές, τους
γονείς και κηδεμόνες (όσο οι αθλητές είναι ανήλικοι) και σε καμία περίπτωση δεν
υποκαθιστά τον εκάστοτε αθλητικό νόμο.
Τα μέλη, οι αθλητές, οι προπονητές και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι στη λειτουργία
του σωματείου οφείλουν να λαμβάνουν γνώση και να τηρούν τον παρόντα Εσωτερικό
Κανονισμό.
Καθίσταται σαφές πως λόγω της αδυναμίας να καλυφθούν με έναν κανονισμό όλες οι
περιπτώσεις που ίσως προκύψουν, το Σωματείο Γαλάτσι Πετάνκ Κλαμπ αναμένει η
συμπεριφορά τόσο των παραγόντων όσο και των αθλητών του, μέσα και έξω από τους
αγωνιστικούς χώρους, να ανταποκρίνεται απόλυτα στις αρχές και αξίες του αθλητικού
ιδεώδους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 1
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ