ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ταχ.Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι

Τ.Θ. 15106

Πληροφορίες: Κ. Τσιάκα Τηλέφωνο : 213131 6440

E mail : ktsiaka@gga.gov.gr


ΓΓΑ, 27/11/2023 Α. Π.: ΓΓΑ/360642

Απάντηση στο έγγραφο: 124541


ΘΕΜΑ: Χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο σωματείο ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ για το άθλημα της εδαφοσφαίρισης.


ΑΠΟΦΑΣΗ


Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις :

  α)Του άρθρου 8 του ν.2725/99 (Α΄121) «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  β) Του άρθρου 109 του ν.4622/2019 (Α΄133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».

  γ) Του ν.3861/09-07-2010 (Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

  δ) Tου άρθρου 68 του π.δ.4/2018 (Α΄7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», όπως ισχύει.

  ε) Του άρθρου 4 του Π.Δ.77/2023 (ΦΕΚ.130/Α΄/2023) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων –Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων».

 2. Την υπ΄αριθμ. ΥΠΠΟΑ/165090/14-4-2021 (Β΄1670) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού «Καθορισμός απαραίτητων δικαιολογητικών για την χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε σωματείο, για άθλημα που καλλιεργεί», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. 571052/25-11-2021 (ΦΕΚ Β’ 5689) Απόφαση του Υφυπουργού και Αθλητισμού.

 3. Την υπ΄ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/395849/19-08-2021 (ΑΔΑ:6ΤΡ24653Π4-ΖΚ9) απόφαση του Υπηρεσιακού Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού περί ορισμού Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

 4. Την με αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/124541/15-3-2023 αίτηση του σωματείου ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά, για χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης στο άθλημα της εδαφοσφαίρισης .


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Χορηγείται ειδική αθλητική αναγνώριση στο αθλητικό σωματείο με ΑΦΜ 996685335,

επωνυμία ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ έδρα το Δήμο

Γαλατσίου και αριθμό μητρώου ΓΓΑ ΧΩ47 για το άθλημα της εδαφοσφαίρισης.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ


ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ


ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:


 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Δ/ΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

  Σταδίου 60, 10564 Αθήνα


 2. ΔΗΜΟΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ

  Αρχιμήδους 2 & Ιπποκράτους. Τ.Κ.: 11146 – Γαλάτσι


 3. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΓΑΛΑΤΣΙ ΠΕΤΑΝΚ

  Ήβης 34, 11146 - Γαλάτσι


 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΔΑΦΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, 48100